Algemene voorwaarden

Leansights BVBA, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen met nummer 0717.773.274 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2990 Wuustwezel, Kampweg 60, bus 5 (hierna “Leansights”) is een onderneming gespecialiseerd in marketing consultancy, marketingacties, software development en alle daaraan gerelateerde diensten.

In het kader hiervan levert zij (producten en) diensten (hierna de “Diensten”), waaronder doch niet beperkt tot:
– Audits van online marketingkanalen zoals websites en webshops.
– Grafisch ontwerp
– ontwikkeling van digitale toepassingen in de ruime zin en het verlenen
van diensten in dit 
verband. 
De Klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie van welke aard dan ook met Leansights komt te staan en die handelt voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit vallen (de “Klant”).

1. Toepasselijkheid

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Leansights en de Klant.

Het plaatsen van een bestelling bij Leansights houdt de integrale kennisname alsook de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van Leansights in, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De Klant erkent geïnformeerd te zijn over de algemene voorwaarden en hij aanvaardt de toepassing ervan expliciet.

De toepassing van de algemene voorwaarden van Leansights sluit de toepassing van enige andere algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant uit.

2. Bestelling, overeenkomst

De offertes van Leansights die zij richt aan Klanten zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Niet-bevestigde orders van een Klant binden Leansights evenmin. Tussen Leansights en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand door de ondertekening of de bevestiging per e-mail door een zaakvoerder van Leansights van een orderbevestiging of enige andere schriftelijke overeenkomst, of door de uitvoering van de overeenkomst door Leansights.

Alle offertes van Leansights worden opgemaakt op basis van de gegevens die de Klant aan Leansights verschaft. Elke wijziging van gegevens kan aanleiding geven tot een herziening van de prijs en levertermijnen.

Leansights is gerechtigd om een deel of het geheel van haar verplichtingen onder de overeenkomst te laten uitvoeren door een derde partij in onderaanneming, voor zover huidige algemene voorwaarden eveneens gelden voor deze derde.

Indien geen overeenkomst tussen de Klant en Leansights tot stand komt voor de uitvoering van Diensten, is de Klant gehouden de ontwerpen en alle relevante documenten voor een bepaald design, een ontwikkeling of een concreet project die hij heeft ontvangen binnen het kader van precontractuele besprekingen, binnen de 30 dagen aan Leansights terug te bezorgen na het simpele verzoek hiertoe. Bij gebreke hieraan heeft Leansights het recht om na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen van 5.000 EUR per ontwerpdossier, onverminderd het recht om de werkelijk geleden schade te verhalen op de Klant.

3. Duur, levering en beëindiging

De overeenkomst vat aan op de datum zoals vermeld in de bevestigde offerte en zal eindigen wanneer alle Diensten door Leansights aan de Klant werden geleverd en de Klant alle verschuldigde betalingen voor de Diensten heeft volbracht, behoudens in geval een specifieke termijn is overeengekomen.

Indien een termijn werd overeengekomen in de offerte, is deze ten allen tijde strikt indicatief te noemen en zonder enige resultaatsverbintenis in hoofde Leansights. Leansights verbindt zich er nochtans toe haar uiterste best te doen om dergelijke termijnen na te leven.

Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen om met bindende levertermijnen te werken, en in indien zulke termijnen niet werden gerespecteerd, dan zal de Klant gerechtigd zijn om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te beëindigen, mits hij Leansights per aangetekend schrijven een redelijke termijn van 4 weken verschaft om haar fout te corrigeren. Deze bepaling zal niet toepasselijk zijn in geval van overmacht. Bovendien zullen alle openstaande betalingsvorderingen voor op dat moment reeds geleverde Diensten verschuldigd blijven.


Tenslotte zal de beëindiging van de overeenkomst volgens huidig artikel, op generlei wijze de Klant een recht op vergoeding van enige schade verschaffen ten laste van Leansights.

Overeengekomen termijnen worden in ieder geval verlengd ingevolge eventuele vertragingen te wijten aan de Klant en/of een derde (bijvoorbeeld met betrekking tot het leveren van bepaalde elementen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten door Leansights of indien de betaling van het overeengekomen voorschot niet werd voldaan).

Leansights heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen:
(i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 7 werkdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; 

(ii) (iii) (iv)
bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement door de Klant; 
 bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; 

indien de zeggenschap over de Klant wijzigt; 
(v) indien de Klant conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden weigert om een 
voorafgaande betaling te verrichten; of 

(vi) indien Leansights gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn 
verplichtingen jegens Leansights wel zal/ kan nakomen. 

In geval van zulke beëindiging behoudt Leansights zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intresten en schade die Leansights heeft geleden en worden alle vorderingen van Leansights op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

De Klant kan een aangegane overeenkomst tenslotte niet beëindigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Leansights. Indien Leansights haar instemming aan een dergelijke opzegging geeft dan zal dit zijn op uitdrukkelijke voorwaarde dat de koper Leansights alle schade zal vergoeden die zij als gevolg van deze opzegging zal lijden met een minimum van 15 procent van de overeengekomen prijs.